中国银行全球门户网站
简体中文 | ENGLISH | ภาษาไทย


    Home >> BOCประเทศไทย >> เกี่ยวกับเรา >> ข้อมูลสาขา

ธนาคารแห่งประเทศจีน จำกัด สาขากรุงเทพฯ


 
ความเป็นมา

ประเทศไทย (Thailand) เป็นหนึ่งในประเทศที่สำคัญยิ่ง มีการพัฒนาเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง
ทั้งในด้านธุรกิจภายในประเทศ ด้านการเงินการธนาคาร และการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งธนาคารแห่งประเทศจีน (Bank of China) ในฐานะที่เป็นผู้นำธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน หรือที่ชาวไทยนิยมเรียกว่า "ประเทศจีน" เป็นธนาคารที่ก่อตั้งและดำเนินกิจการมายาวนานกว่า 100 ปี มีความรุดหน้ามากที่สุดในการขยายตลาดและสาขาของธนาคารไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก และเป็นเวลากว่า 16 ปีแล้ว นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 (ค.ศ. 1994) ที่ธนาคารแห่งประเทศจีน ได้ขยายสาขาและดำเนินธุรกิจในประเทศไทย โดยจัดตั้งสำนักงานสาขาที่กรุงเทพฯ ซึ่งถือได้ว่าเป็นธนาคารจากสาธารณรัฐประชาชนจีนแห่งแรก ที่ก้าวเข้ามาสู่ตลาดในเมืองไทย และได้จดทะเบียนพาณิชย์โดยใช้ชื่อภาษาไทย "ธนาคารแห่งประเทศจีน จำกัด สาขากรุงเทพฯ" และชื่อในภาษาอังกฤษ "Bank of China Limited, Bangkok Branch" เพื่อการขยายฐานของกลุ่มลูกค้าให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ด้วยวิสัยทัศน์ "ก้าวไกลทั่วโลก (Go Global)" อีกทั้งธนาคารแห่งประเทศจีน มีโครงสร้างการบริหาร
ธุรกรรมที่โดดเด่น มีข้อได้เปรียบในการทำธุรกรรมทางการเงิน ด้วยสกุลเงินของประเทศต่างๆ กับสกุลเงินหยวน

ประเทศจีนและประเทศไทย ถือเป็นมิตรประเทศที่มีความแน่นแฟ้น มีมิตรภาพและความสัมพันธ์อันดีต่อกันมายาวนาน มีความใกล้เคียงกันทั้งในด้านภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม และประชาชนของทั้งสองประเทศ มีสายเลือดผูกพันกัน ดังจะเห็นได้จากการที่มีคนไทยเชื้อสายจีน อาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก  อีกทั้ง ประเทศไทย เป็นประเทศที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับนานาชาติ และเป็นผู้นำที่สำคัญในกลุ่มประเทศอาเซียน รวมถึงเป็นประเทศสมาชิกกลุ่มสำคัญอื่นๆ
   ประเทศไทย ยังเป็นสะพานเชื่อมเส้นทางเศรษฐกิจ ระหว่างประเทศจีนกับประเทศใกล้เคียง เช่น จากเมืองหนานหนิงของจีนสู่ประเทศสิงคโปร์ นอกจากนี้ ประเทศไทยได้เชื่อมโยงความสัมพันธ์ต่างๆ ระหว่างประเทศจีนกับประเทศลุ่มแม่น้ำโขง  บวกกับจุดเด่นทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทย ซึ่งอยู่ใจกลางของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไทยจึงเป็นประเทศที่เหมาะแก่การขยายฐานธุรกิจ ของนักลงทุนหรือนักธุรกิจชาวจีน องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ กลุ่มทุนหรือร่วมลงทุน ทั้งธุรกิจนำเข้าและส่งออก เพื่อเป็นการเปิดประตูเข้าสู่ประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดังนี้แล้ว ประเทศไทยจึงกลายเป็นรากฐานในการลงทุนที่สำคัญยิ่งของประเทศจีน

ในช่วงปี พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) ที่ผ่านมานั้น เศรษฐกิจของไทยขยายตัวกว่า 8% ทั้งด้านการส่งออก การนำเข้า เศรษฐกิจการค้าภายในประเทศ การลงทุนระหว่างประเทศ และการท่องเที่ยว
อีกทั้งการติดต่อระหว่างไทยและจีน ด้วยความสัมพันธ์แบบเมืองต่อเมือง มีการพัฒนาเป็นไปอย่างรวดเร็ว การค้าระหว่างประเทศของไทยและจีน รวมเป็นมูลค่ากว่า 50,000 ล้านเหรียญสหรัฐ  ประเทศจีนมีการลงทุนในประเทศไทยไปกว่า 8,200 ล้านเหรียญสหรัฐ และการลงทุนของประเทศจีนในประเทศไทยมีแนวโน้นเพิ่มขึ้นในทุกปี โดยธุรกิจจากจีนที่กำลังขยายตัวมาที่ประเทศไทยเป็นกลุ่มการลงทุนขนาดใหญ่ และในช่วงปีที่ผ่านมานั้น มีนักท่องเที่ยวชาวจีนแผ่นดินใหญ่ เดินทางมาท่องเที่ยวเมืองไทยมากถึง 1 ล้านคน และนักท่องเที่ยวชาวไทยก็นิยมไปท่องเที่ยวเมืองจีนมากกว่า 5 แสนคนด้วยเช่นกัน  นอกจากนี้ นักเรียนชาวไทยที่ไปศึกษาต่อในประเทศจีน มีมากกว่า 3 หมื่นคนแล้ว และนักเรียนชาวจีนที่มาศึกษาต่อในเมืองไทยก็มีถึง 1 หมื่นคน จึงนับได้ว่าเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ กำลังขยายตัวอย่างมากและจะพัฒนาต่อไปในอนาคต

ด้วยเศรษฐกิจการค้าระหว่างไทยและจีนที่พัฒนายิ่งขึ้นนั้น จึงเป็นโอกาสอันดี ในการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของธนาคารแห่งประเทศจีน ที่สาขากรุงเทพฯ ด้วย ซึ่งนอกจากจะจัดตั้งสาขาสำหรับให้บริการเพิ่มขึ้นแล้ว ธนาคารได้ขยายช่องทางการให้บริการผ่านทางอินเทอร์เน็ตด้วย หรือที่เรียกว่า "Internet Banking" เพื่อให้ลูกค้าสามารถทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ได้โดยสะดวก และมีความปลอดภัยสูงสุดด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

ธนาคารแห่งประเทศจีน มุ่งเน้นการพัฒนาในทุกๆ ด้าน เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าทั้งชาวจีนและชาวไทย ให้ความสำคัญและส่งเสริมการลงทุนด้านต่างๆ ในประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานในการพัฒนาธุรกิจระหว่างประเทศ และร่วมพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศไทยให้ก้าวต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งข้อมูลสำหรับการติดต่อ

  ธนาคารแห่งประเทศจีน จำกัด สาขากรุงเทพฯ
  179/4 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์
  ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
  เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย

  Bank of China Limited, Bangkok Branch
  179/4 Bangkok City Tower
  South Sathorn Road, Tungmahamek,
  Sathorn, Bangkok 10120 Thailand

  โทรศัพท์ (Office phone): +662 2861010
  โทรสาร (FAX): +662 2861020

  Web Site (Official web site):
   http://www.bankofchina.com/th/ 

  บริการสายด่วน CALL CENTER: +662 6795566
  ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุด
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อด้านต่างๆ

  ติดต่อสอบถามด้านธุรกรรมทั่วไป: +662 2861010
  โทรสาร (FAX): +662 2861020
  E-mail: service.th@bankofchina.com
  วันทำการ: วันจันทร์-วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์/วันหยุดตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย)
  เวลาทำการ: 9.30-15.30 น.

  บริการสินเชื่อส่วนบุคคล : +662 2861010 Ext. 1100, 1200, 1204
  โทรสาร (FAX): +662 2869251
  E-mail: banking.th@bankofchina.com
  วันทำการ: วันจันทร์-วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์/วันหยุดตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย)
  เวลาทำการ: 8.30-17.00 น.

  บริการสินเชื่อบริษัท (นิติบุคคล): +662 2861010 Ext. 2207, 2203
  โทรสาร (FAX): +662 2861020
  E-mail: E-mail:  intsettle.th@bankofchina.com
  วันทำการ: วันจันทร์-วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์/วันหยุดตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย)
  เวลาทำการ: 8.30-17.00 น.

  บริการธุรกรรมเงินสกุลต่างประเทศ: +662 2861010 Ext. 3302, 3304
  โทรสาร (FAX): +662 2861020
  E-mail: treasury.th@bankofchina.com
  วันทำการ: วันจันทร์-วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์/วันหยุดตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย)
  เวลาทำการ: 8.30-17.00 น.


 
  [ Close ]

 
· ธนาคารแห่งปร...

เกี่ยวกับเรา

     ข้อมูลสาขา
     ตอบแทนสังคม
     สาขาต่างๆ
     ข่าวสารการเงิน
     นโยบายตรวจสอบ
     รับสมัครงาน
     ข้อมูลเว็บไซต์

 
  ·ลิขสิทธิ์  ·คำสงวนสิทธิ์  ·เงื่อนไขการใช้งาน  ·ติดต่อกับเรา  ·นโยบายความเป็นส่วนตัว  
 
Copyright © BANK OF CHINA(BOC) All Rights Reserved.