中国银行全球门户网站
POLSKI | 简体中文


波兰
    Home >> POLSKI >> informacje o Oddziale >> Opłaty i prowizje

Taryfa Opłat i Prowizji dla klientów Indywidualnych


(20210401)

 
LP  SZCZEGÓŁY USŁUGI PROWIZJA/OPŁATA RACHUNEK BANKOWY PROWIZJA/OPŁATA RACHUNEK PODSTAWOWY UWAGI
I OPŁATY PODSTAWOWE
1  Prowadzenie Rachunku płatniczego  w PLN, EUR, CNY, USD 5 PLN miesięcznie/rachunek (lub ekwiwalent w innych walutach na podstawie średniego kursu NBP za poprzedni miesiąc) 0 PLN Prowizja za prowadzenie rachunku bankowego naliczana jest od 1 kwietnia 2021 r., jeśli na rachunku nie wystąpiły żadne transakcje w poprzednim roku kalendarzowym (przelewy, wymiana waluty lub inne czynności związane z przepływem środków na rachunkach, nie obejmuje zapytania o saldo)
II TRANSAKCJEGOTÓWKOWE 
1  Wpłata gotówkowa na rachunek Klienta w  PLN, EUR, CNY, USD 0 PLN / 0 EUR / 0 USD / 0 CNY 0 PLN 
2  Wypłata gotówkowa z rachunku Klienta w PLN 0 PLN  0 PLN 
3  Wypłata gotówkowa z rachunku Klienta w EUR, CNY, USD 0.3% wypłacanej kwoty  0,3% wypłacanej kwoty Prowizja naliczana jest od kwoty wypłaty
4  Opłata za wypłatę awizowaną - pobierana wyłącznie w przypadku niepodjęcia gotówki 0.2% awizowanej kwoty 0 PLN /  0.2% awizowanej kwoty Prowizja naliczana jest od kwoty awizowanej wypłaty.  W przypadku  podstawowego rachunku płatniczego opłata w wysokości 0.2% kwoty awizacji jest naliczana w przypadku zamówienia wypłaty w walucie innej niż PLN;
III PRZELEWY
1  Wymiana waluty 0 PLN / 0 EUR / 0 USD / 0 CNY 0 PLN 
2  Przelew przychodzący krajowy i zagraniczny 0 PLN / 0 EUR / 0 USD / 0 CNY 0 PLN 
3   Przelew wewnętrzny pomiędzy rachunkami prowadzonymi przez Bank of China (Luxembourg) SA Spółka Akcyjna
Oddział w Polsce
0 PLN / 0 EUR / 0 USD / 0 CNY 0 PLN / 0 EUR / 0 USD / 0 CNY  
4  Przelewy w PLN   
 4.1 Przelew krajowy w PLN-Elixir  7 PLN  0 PLN / 7 PLN  Bank wykonuje przelew krajowy w PLN-Elixir do maksymalnej kwoty 1,000,000.00 PLN.  Dla Podstawowego rachunku płatniczego opłata w wysokości 7 PLN jest pobierana po zrealizowaniu 5 poleceń przelewów krajowych w PLN-Elixir w danym miesiącu kalendarzowym;
 4.2  Przelew krajowy w PLN-Sorbnet 30 PLN  0 PLN /30 PLN  Bank wykonuje przelew krajowy w PLN-Sorbnet na życzenie klienta oraz w przypadku przelwu kwoty równej i wyższej niż 1,000,000.00 PLN. Przelew kwoty równiej lub wyższej  1.000.000,00 PLN jest nieodpłatny (0 PLN) dla Podstawowego rachunku płatniczego w ramach limitu 5 bezpłatnych transakcji płatniczych  w danym miesiącu kalendarzowym;
  4.3 Przelew zagraniczny w PLN 30 PLN 30 PLN  
5   Przelewy w walutach obcych      
  5.1 Przelew SEPA w EUR 1.5 EUR 1.5 EUR nie więcej niż równowartość 7 PLN  wg kursu sprzedaży dla dewiz obowiązującego w Banku w momencie rejestracji transakcji;
  5.2 Przelew TARGET w EUR 30 PLN 30 PLN  
  a dodatkowa prowizja w pobierana w przypadku wyboru opcji OUR dodatkowe prowizje pobierane przez bank korespondent, są pokrywane przez Klienta dodatkowe prowizje pobierane przez bank korespondent, są pokrywane przez Klienta dodatkowe prowizje pobierane przez bank korespondent, są pokrywane przez Klienta
 5.3  Przelew w walucie obcej innej niż EUR (także do innych banków krajowych)         0.4% kwoty przelewu   (min. 16 PLN max. 160 PLN) plus opłata 20 PLN za wysłanie komunikatu SWIFT            0.4% kwoty przelewu   (min. 16 PLN max. 160 PLN) plus opłata 20 PLN za wysłanie komunikatu SWIFT            W przypadku obciążania opłatą rachunku prowadzonego w innej walucie niż PLN opłata będzie przeliczona z PLN na walutę tego rachunku wg kursu sprzedaży dla waluty obciążanego rachunku obowiązującego w Banku w momencie rejestracji transakcji. Dotyczy przelewów we wszystkich
walutach obcych i przelewów zagranicznych w PLN (z wyjątkiem
polecenia przelewu SEPA). Jeżeli Klient zdecyduje się ponieść koszty OUR, Bank
obciąży klienta opłatami banków pośredniczących, o ile zezwalają na to przepisy prawa
  a dodatkowa prowizja w pobierana w przypadku wyboru opcji OUR (NIE DOTYCZY PŁATNOŚCI KIEROWANYCH DO KRAJÓW UE) dodatkowe prowizje pobierane przez bank korespondent, są pokrywane przez Klienta dodatkowe prowizje pobierane przez bank korespondent, są pokrywane przez Klienta  
6  Odwołanie dyspozycji przelewu   
 6.1 Odwołanie za zgodą Banku  dyspozycji przelewu nie wykonanego jeszcze przez Bank w chwili złożenia dyspozycji odwołania. 0 PLN/ 0 EUR / 0 USD / 0 CNY 0 PLN/ 0 EUR / 0 USD / 0 CNY 
 6.2 Próba wycofania dokonanego przelewu 20 PLN  plus opłata 20 PLN za wysłanie komunikatu SWIFT, plus koszty rzeczywiste banków trzecich, których udział w wykonaniu usługi jest konieczny 20 PLN  plus opłata 20 PLN za wysłanie komunikatu SWIFT, plus koszty rzeczywiste banków trzecich, których udział w wykonaniu usługi jest konieczny Opłata jest pobierana w sytuacji podania nieprawidłowego numeru rachunku  bankowego przez Klienta lub innych danych transakcji płatniczej  przez Klienta, w sytuacji gdy Bank nie ponosi odpowiedzialności, za nieprawidłowe wykonanie transakcji płatniczej lub Bank podjmuje działanie na życzenie Klienta;
           
IV BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA
1  Uruchomienie dostępu doE-banking 0 PLN 0 PLN 
2  Udostępnienie E-Token:   
 2.1 udostępnienie pierwszego urządzenia i kolejnego urządzenia (w przypadku wygaśnięcia ważności urządzenia) 0 PLN 0 PLN 
 2.2 udostępnienie kolejnego urządzenia (zaginięcie/utrata) 50 PLN 50 PLN 
V POZOSTAŁEOPŁATY I PROWIZJE
1  Czynności w ramach zlecenia przelewów
 1.1 Potwierdzenie uznania rachunku odbiorcy 20 PLN  plus opłata 20 PLN za wysłanie komunikatu SWIFT, plus koszty rzeczywiste bankówpośredniczących, których udział w wykonaniu usługi jest konieczny 20 PLN  plus opłata 20 PLN za wysłanie komunikatu SWIFT, plus koszty rzeczywiste bankówpośredniczących, których udział w wykonaniu usługi jest konieczny 
 1.2 Poszukiwanie przelewu
 1.3 Modyfikacja zleceniawysłanego przelewu
2   Czynności w ramach prowadzenia rachunków      
  2.1 Dyspozycja na wypadek śmierci 0 PLN 0 PLN Złożenie, odwołanie, zmiana;
  2.2 Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych      
  a w formie papierowej; wysyłane raz w miesiącu listem zwykłym 0 PLN 0 PLN  
  b w formie elektronicznej; wysyłane raz dziennie/raz w tygodniu/raz w miesiącu przez e-mail 0 PLN 0 PLN  
  c dostępne w E-banking 0 PLN 0 PLN  
  d w każdym innym przypadku 5 PLN 5 PLN Opłata pobierana jest za wyciąg z Rachunku płatniczego za każdy miesiąc, którego dotyczy wydany wyciąg;
2.3  Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym 10 PLN 10 PLN 
2.4  Pozostałe zaświadczenia według umowy z Klientem według umowy z Klientem 
2.5  Pozostałe usługi, nie wymienione w TOiP według umowy z Klientem według umowy z Klientem 
  [ Zamknij ]

 

Polecamy

· Święta i Dni Wolne od P...

informacje o Oddziale

     ogłoszenia
     Opłaty i prowizje
     Oprocentowanie

 
  ·Polityka prywatnośći  ·Zastrzeżenie  ·Warunki korzystania z serwisu  ·Informacja o prawach autorskich  
 
Copyright © BANK OF CHINA(BOC) All Rights Reserved.