中国银行全球门户网站
POLSKI | 简体中文


波兰
    Home >> POLSKI >> informacje o Oddziale >> Opłaty i prowizje

Taryfa Opłat i Prowizji dla klientów Instytucjonalnych


(20220401)

 
LP  Szczegóły usługi Prowizja/Opłata Dodatkowe informacje
I Opłaty podstawowe
1 Czynności w ramach prowadzenia rachunków i rozliczeń pieniężnych    
1.1 Prowadzenie Rachunków Bieżących  18 PLN opłata miesięczna za każdy otwarty rachunek
1.2 Prowadzenie Rachunku VAT 0 PLN opłata obejmuje otwarcie / prowadzenie / zamknięcie rachunków
II Transakcje gotówkowe
1 Wypłata gotówkowa z rachunku Klienta w PLN /od kwoty wypłaty/ 0,15% min. 10 PLN 
2 Wypłata gotówkowa z rachunku Klienta w walucie rachunku innej niż PLN /od kwoty wypłaty/ 1% wypłacanej kwoty 
III Transakcje bezgotówkowe
1 Wymiana waluty 0 PLN / 0 EUR / 0 USD / 0 CNY  
2 Przelew przychodzący krajowy i zagraniczny 0 PLN / 0 EUR / 0 USD / 0 CNY  
3 Przelew wewnętrzny pomiędzy rachunkami prowadzonymi przez Bank of China (Luxembourg) SA Spółka Akcyjna
Oddział w Polsce
0 PLN / 0 EUR / 0 USD / 0 CNY  
4 Przelewy w PLN    
4.1 Przelew krajowy w PLN - Eliksir 7 PLN Bank wykonuję przelew krajowy w PLN-Eliksir do maksymalnej kwoty 1.000.000,00 PLN
4.2 Przelew krajowy w PLN - Sorbnet:
 a dla kwot równych lub większych niż 1.000.000,00 PLN 15 PLN 
 b dla kwot poniżej 1.000.000,00 PLN 30 PLN 
4.3 Przelew zagraniczny w PLN 30 PLN
5 Przelewy w walutach obcych  
5.1 Przelew SEPA (w EUR) 1,50 EUR nie więcej niż równowartość 7 PLN  wg kursu sprzedaży dla dewiz obowiązującego w Banku w momencie rejestracji transakcji;
5.2 Przelew TARGET (w EUR) 30 PLN  
a dodatkowa prowizja w pobierana w przypadku wyboru opcji OUR dodatkowe prowizje pobierane przez bank korespondent, są pokrywane przez Klienta  
5.3 Przelew w walucie obcej innej niż EUR (także do innych banków krajowych)* 0.25% kwoty przelewu (min. PLN 20 max PLN 200) plus dodatkowa opłata 5 PLN za wysłanie komunikatu SWIFT  
a opłata za wysłanie komunikatu SWIFT 5 PLN  
* dodatkowe prowizje mogą wystąpić w przypadku wyboru opcji OUR dodatkowe prowizje pobierane przez bank korespondent, są pokrywane przez Klienta  
IV E-banking
1 Uruchomienie dostępu do E-banking 50 PLN 
2 Opłata za udostępnienie E-Token:
 a udostępnienie pierwszego urządzenia 100 PLN 
 b udostępnienie kolejnegourządzenia (zaginięcie/utrata) 50 PLN 
  c udostępnienie kolejnego urządzenia  (w przypadku wygaśnięcia ważności urządzenia) 0 PLN  
V Pozostałe opłaty i prowizje
1 Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych    
a w formie papierowej; wysyłane raz w miesiącu listem zwykłym 0 PLN  
b w formie elektronicznej; wysyłane raz dziennie/raz w tygodniu/raz w miesiącu przez e-mail 0 PLN  
c dostępne w E-banking 0 PLN  
d w każdym innym przypadku 10 PLN Opłata pobierana jest za wyciąg z Rachunku płatniczego za każdy miesiąc, którego dotyczy wydany wyciąg;
2 Wystawienie zaświadczenia o stanie środków na rachunku Klienta  15 PLN 
3 Wystawienie zaświadczenia stwierdzającego fakt posiada rachunku 15 PLN 
4 Wystawienie zaświadczenia dotyczącego realizacji przelewu z rachunku Klienta 15 PLN 
5 Sporządzenie odpisu obrotów na rachunku za jedną stronę 10 PLN 
6 Wykonanie fotokopii dokumentów na zlecenie Klienta 0,50 PLN  za każdą stronę
7 Informacja o rachunku (opinia dla audytora Klienta) 100 PLN 
8 Pozostałe usługi i zaświadczenia, nie wymienione w TOiP według umowy z Klientem  
  [ Zamknij ]

 

Polecamy

· Święta i Dni Wolne od P...

informacje o Oddziale

     ogłoszenia
     Opłaty i prowizje
     Oprocentowanie

 
  ·Polityka prywatności  ·Zastrzeżenie  ·Warunki korzystania z serwisu  ·Informacja o prawach autorskich  
 
Copyright © BANK OF CHINA(BOC) All Rights Reserved.