ประกาศ เรื่องการเปลี่ยนชื่อเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด มหาชน (เริ่มตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2562)


 

ตามที่ทางธนาคารได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า ทางธนาคารฯจึงได้เปลี่ยนชื่อเว็บไซต์เป็น www.bankofchina.co.th โดยจะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

โดยท่านยังสามารถเข้าเว็บไซต์ www.bankofchina.com/th รวมทั้งการทำธุรกรรมทางธนาคารออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ยังสามารถใช้งานได้ตามปกติ

ทางธนาคารต้องขออภัยในความไม่สะดวกและขอขอบพระคุณท่านที่สนับสนุนทางธนาคารฯ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ธนาคารแห่งประเทศจีน (ฮ่องกง) จำกัด
31 มกราคม 2562