中国银行全球门户网站
简体中文 | ENGLISH | ภาษาไทย


    Home >> BOCประเทศไทย >> ลูกค้าบุคคล >> บัตรธนาคาร

บัตรเครดิตธนาคารแห่งประเทศจีน Great Wall International Mastercard


 

ลักษณะเด่น (Card Privileges)

·Travel Insurance

ฟรี แผนประกันภัยการเดินทาง ให้ทุกการเดินทางของคุณอุ่นใจ ด้วยประกันภัยการเดินทาง วงเงินคุ้มครองสูงสุดถึง 8 ล้านบาท พร้อมทั้งความคุ้มครองการล่าช้าของเที่ยวบิน การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง และการสูญเสียหรือสูญหายของกระเป๋าเดินทางจากแผนประกันภัยการเดินทางโดย CHUBB Samaggi Insurance

Coverage Platinum Gold Classic
Travel Accident(AD,ADIS,ATPD)
การชดเชยอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางต่างประเทศ
8,000,000 3,000,000 1,000,000
Flight delay over 6 hours
การล่าช้าของเที่ยวบิน
(5,000THB/6 hrs,
Max 10,000THB)
(2,500THB/6 hrs,
Max 5,000THB)
(2,500THB/6 hrs,
Max 5,000THB)
Late arrival of baggage over 6 hours
ข้อตกลงคุ้มครองความล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง
(5,000THB/6 hrs,
Max 10,000THB)
(2,500THB/6 hrs,
Max 5,000THB)
-
Loss of baggage
การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางและ/หรือทรัพย์สินส่วนตัว
8,000 5,000 -

หมายเหตุ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด เงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

·Installment Plan

แบ่งจ่ายง่ายๆ ทุกการใช้จ่าย ช่วยแบ่งเบาภาระยอดบัญชีของคุณด้วยโปรแกรมผ่อนชำระ Installment Plan เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรชำระค่าสินค้า/บริการ มากกว่า 3,000 บาทขึ้นไป สามารถเลือกแบ่งจ่ายได้เป็น 3, 6, และสูงสุดถึง 9 งวด และมีอัตราค่าธรรมเนียมการผ่อนชำระเพียง 2%, 4%, และ 6% ตามลำดับ

·Reward Points

รับคะแนนสะสมแลกของรางวัลง่ายๆ ให้คุณสะสมคะแนนง่ายๆ เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรทุก 5 บาทหรือ 1 หยวน จะได้รับ 2 คะแนนสำหรับบัตรแพลทินัม และ 1 คะแนนสำหรับบัตรทองและคลาสสิก

พิเศษ เมื่อแบ่งจ่ายชำระค่าสินค้า/บริการกับโปรแกรมผ่อนชำระ Installment Plan ทุกๆ 5 บาทหรือ 1 หยวน รับเพิ่มอีก 1 คะแนนสำหรับบัตรทุกประเภท

·52-Day Interest-Free Period

ให้ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยสูงสุด 52 วัน ให้คุณใช้จ่ายผ่านบัตรชำระค่าสินค้า/บริการ โดยมีระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยสูงสุด 52 วัน (ขึ้นอยู่กับวันที่ใช้จ่ายผ่านบัตร)

·Cash Advance

เบิกถอนเงินสดล่วงหน้า 
ให้ความคล่องตัวทางการเงิน กับบริการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าผ่านบัญชีบัตรเครดิต โดยเบิกถอนผ่านเคาน์เตอร์สาขาของธนาคารในประเทศและที่ประเทศจีน หรือเบิกถอนผ่านเครื่องเอทีเอ็มของธนาคารแห่งประเทศจีน หรือเครื่องเอทีเอ็มที่มีสัญลักษณ์      ทั่วโลก. 

·Free Joining Fee

ฟรี ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าธรรมเนียมรายปีปีแรก ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริมสำหรับสมาชิกบัตรใหม่ และฟรีค่าธรรมเนียมรายปีในปีถัดไปหากมีการใช้จ่ายผ่านบัตรตั้งแต่ 5 ครั้งต่อปี

·MasterCard Global Service Center

บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน จากศูนย์ MasterCard Global Service Center ให้คุณอุ่นใจและมั่นใจกับบริการให้คำปรึกษา และประสานงานในกรณีต่างๆ ตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก

ลักษณะบริการ (Product Features)

• สามารถใช้ชำระค่าสินค้า/บริการตามร้านค้าที่มีสัญลักษณ์     ทั่วโลก

• สามารถเบิกถอนเงินสดผ่านเครื่องเอทีเอ็มของธนาคารแห่งประเทศจีน และเครื่องเอทีเอ็มที่มีสัญลักษณ์      ทั่วโลก

การสมัครบัตรเครดิต (Application Requirements)

• คุณสมบัติสำหรับผู้สมัครบัตรหลัก

- อายุ 20-60 ปี

- ฐานเงินเดือนขั้นต่ำ 18,000 บาทและมีรายได้อื่นๆ รวมตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน สำหรับบัตรทอง ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่ทำงานอยู่ในประเทศไทย

-ฐานเงินเดือนขั้นต่ำ  30,000 บาทและมีรายได้อื่นๆ รวมตั้งแต่ 40,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน สำหรับบัตรแพลทินัม ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่ทำงานอยู่ในประเทศไทย

• คุณสมบัติสำหรับผู้สมัครบัตรเสริม

- อายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

- สามารถมีบัตรเสริมได้สูงสุด 3 ใบต่อบัตรหลัก 1 ใบ

• เอกสารประกอบการสมัครบัตร

เอกสารหลัก

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ

- สำเนาทะเบียนบ้าน

- สำเนา Passport, Visa และ Work Permit ที่ยังไม่หมดอายุ (สำหรับชาวต่างประเทศที่ทำงานอยู่ในประเทศไทย)

เอกสารแสดงรายได้

กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น พนักงานบริษัท, ข้าราชการ, รัฐวิสาหกิจ

- สลิปเงินเดือนหรือหนังสือเดินทางรับรองรายได้ (อายุไม่เกิน 3 เดือน)

- สำเนาใบ 50 ทวิ กรณีรับเงินเดือนเป็นเงิดสด

- สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร (Bank Statement) ที่แสดงรายการเงินเดือนเข้าบัญชีอย่างน้อย 3 เดือนย้อนหลัง

กรณีเป็นเจ้าของกิจการ

- สำเนาหนังสือจดทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน คัดสำเนาไม่เกิน 1 ปี

- สำเนาบัญชีเงินฝากส่วนตัว (Bank Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง

ผู้สมัครบัตรเสริม

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ

- สำเนา Passport, Visa และ Work Permit (สำหรับชาวต่างประเทศที่ทำงานอยู่ในประเทศไทย)

• วิธีการสมัครบัตร

- กรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วน ถูกต้อง และลงลายมือชื่อ

- เตรียมเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

- ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารได้ด้วยตนเองที่ ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานทุกแห่ง

 หรือส่งใบสมัครพร้อมเอกสารมาทางไปรษณีย์ มาที่

ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) แผนกบริการบัตรเครดิต

อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ เลขที่ 179/4 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

• ช่องทางบริการด้านบัตรเครดิต

ศูนย์บริการบัตรเครดิตธนาคารแห่งประเทศจีน โทร. 0 2679 5566  ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

หรือติดต่อที่ ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานทุกแห่ง

• ช่องทางการชำระใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต

- ชำระได้ที่สำนักงานทุกแห่ง ของธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

- ชำระโดยวิธีการตัดผ่านบัญชีของธนาคารแห่งประเทศจีน

- ชำระได้ที่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขาทั่วประเทศ

- ชำระได้ที่เทสโก้ โลตัส ทุกสาขาทั่วประเทศ

-  ธนาคาร CIMB ทุกสาขา

• ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและเอกสารอื่นๆ

-ใบสมัครบัตรเครดิต

-คู่มือการใช้บัตรเครดิต

-ข้อกำหนดและเงื่อนไขบริการบัตรเครดิต

*รายละเอียดอื่นๆ อัตราค่าธรรมเนียม และเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  [ Close ]

 
· บริการการเงิ...

ลูกค้าบุคคล

     เงินฝากบุคคล
     สินเชื่อบ้านแบงค์ออฟไชน่า
     แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
     บัตรธนาคาร
     บริการอื่น

 
  ·ลิขสิทธิ์  ·คำสงวนสิทธิ์  ·เงื่อนไขการใช้งาน  ·ติดต่อกับเรา  ·นโยบายความเป็นส่วนตัว  
 
Copyright © BANK OF CHINA(BOC) All Rights Reserved.